Arbetsrätt

Vår specialiserade arbetsrättsexpertis ger klienter trygghet i juridiska utmaningar.

Vad är arbetsrätt?

Arbetsrätt är ett centralt område inom juridiken som påverkar både arbetsgivare och arbetstagare. Det handlar om att skapa rättvisa och balanserade villkor på arbetsplatsen genom tydliga regler och principer. Oavsett om det rör sig om anställningsavtal, arbetsmiljö eller hur uppsägningar hanteras, är arbetsrätten utformad för att skydda alla parters rättigheter och skyldigheter.

För arbetsgivare innebär detta att följa lagar som säkerställer en trygg och rättvis arbetsmiljö, medan arbetstagare får stöd och skydd mot orättvisa behandlingar och diskriminering. Genom att förstå och tillämpa arbetsrätt kan arbetsgivare bygga en positiv arbetsplatskultur, och arbetstagare kan känna sig trygga och respekterade i sina roller.

Arbetsrätten är därför avgörande för att upprätthålla en harmonisk och produktiv arbetsmiljö där alla känner sig rättvist behandlade och skyddade.

För arbetstagare

Känner du oro inför att bli uppsagd eller avskedad? Upplever du mobbning, diskriminering eller andra problem på arbetsplatsen? Behöver du professionell hjälp för att säkerställa dina rättigheter vid frågor kring uppsägning, avsked, arbetsvillkor eller skadestånd?

Våra erfarna arbetsrättsjurister står till ditt förfogande för att ge kvalificerad vägledning och juridisk hjälp. Vi har gedigen erfarenhet av att hantera en mängd olika arbetsrättsliga ärenden inom de flesta branscher. Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av din situation. Nedan presenteras några vanliga ärenden som våra jurister dagligen hjälper klienter att lösa.

Till arbetstagare

För arbetsgivare

I egenskap av specialister inom arbetsrätt inriktas en stor del av vår verksamhet åt att företräda egenföretagare, fåmansaktiebolag, koncerner, stat och landsting samt stiftelser i uppsägningsprocesser, förhandling- och förlikningar samt vid rättsliga förfaranden i tingsrätt och Arbetsdomstolen.

På Rubinstein & Khoury Juridiska Byrå är vi alltid redo att hjälpa dig med dina utmaningar som arbetsgivare. Vi driver ditt ärende i domstol men ser även alltid till att hitta alternativa lösningar i syfte att undvika onödiga konflikter mellan de inblandade parterna.

Till arbetsgivare

Hexagons

Vanliga frågor inom Arbetsrätt

Här finner du svar på vanliga frågor om arbetsrätt och vår tjänst. Bläddra igenom för att få klarhet i allt från anställningsvillkor till uppsägningar och mycket mer. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning och support

Vad är skillnaden mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked?

Uppsägning på grund av personliga skäl sker oftast när arbetsgivaren anser att arbetstagaren inte längre kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt av olika anledningar, såsom bristande prestation eller långvarig sjukdom. Avsked å andra sidan är en mer drastisk åtgärd som används när en arbetstagare gör sig skyldig till allvarlig misskötsel, exempelvis stöld eller hot mot kollegor.

Hur går en uppsägning på grund av arbetsbrist till?

Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren följa vissa procedurer och regler enligt lag och eventuella kollektivavtal. Det kan innefatta att varsla de berörda arbetstagarna i förväg, föra förhandlingar med fackliga organisationer, erbjuda omplacering inom företaget om möjligt och se till att urvalsprinciper följs vid behov.

Vad innebär ett avsked?

Ett avsked är en form av uppsägning som sker direkt och utan någon uppsägningstid.

 

Arbetsgivaren måste dock först varsla om ett kommande avsked då arbetstagaren har 7 dagar på sig att begära en överläggning i frågan. Fullföljer arbetsgivaren avskedet gäller det direkt.

 

Avsked används när en arbetstagare har begått allvarliga fel såsom stöld, våld på arbetsplatsen eller andra allvarliga överträdelser av företagets policy eller gällande lag.  

Hur fungerar varsel inför en uppsägning?

Varsel är den period som föregår en planerad uppsägning på grund av personliga skäl eller uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid varsel om uppsägning på grund av personliga skäl har arbetstagaren 7 dagar på sig att begära en överläggning i frågan.

Under varseltiden vid uppsägning av arbetsbrist skall arbetsgivaren informera arbetstagarna om att de riskerar att bli uppsagda och inleda förhandlingar med fackliga organisationer om eventuella åtgärder att undvika uppsägningar. Varseltiden kan variera beroende på lagstiftning och kollektivavtal.

Vad händer om arbetsmiljöbrott begås på arbetsplatsen?

Om arbetsmiljöbrott begås på arbetsplatsen kan det leda till allvarliga konsekvenser för arbetsgivaren, såsom böter eller i värsta fall fängelsestraff. Arbetstagare som drabbas av dålig arbetsmiljö har rätt att anmäla detta till Arbetsmiljöverket och i vissa fall kräva skadestånd.

Vad kan jag göra om jag utsätts för diskriminering på arbetsplatsen?

Om du utsätts för diskriminering på arbetsplatsen bör du först och främst dokumentera händelserna och kontakta din arbetsgivare eller HR-avdelning för att försöka lösa problemet internt. Om detta inte leder till önskat resultat kan du vända dig till fackliga organisationer eller myndigheter för stöd och hjälp. För ytterligare juridisk rådgivning och stöd kan du även kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Vad innebär en omorganisation och hur påverkar det mig som anställd?

En omorganisation är en förändring i företagets struktur, organisation eller verksamhet. Det kan innebära nedskärningar av personal, omplaceringar eller förändringar i arbetsuppgifter. Som anställd kan du påverkas genom att riskera att bli uppsagd, omplacerad eller få ändrade arbetsvillkor.

Kan jag få skadestånd om jag anser att min uppsägning var felaktig?

 Ja, om du anser att din uppsägning var felaktig och att arbetsgivaren brutit mot lagar eller avtal kan du ha rätt till skadestånd. Det är viktigt att samla bevis och eventuellt ta hjälp av juridisk expertis för att bedöma dina möjligheter till skadestånd. Tänk på att det finns en föreskriven tidsfrist, även kallad preskriptionstid, att förhålla sig till. Preskriptionstid är den lagstadgade perioden inom vilken rätten att väcka talan för ett visst rättsligt krav kan preskriberas eller upphöra att gälla. Med andra ord kan din möjlighet att få skadestånd gå förlorad om du inte agerar inom den angivna tidsramen. Därför är det viktigt att kontakta oss direkt när du blivit uppsagd eller avskedad, så att vi kan ge dig den nödvändiga rådgivningen och representationen för att skydda dina rättigheter och intressen inom den givna tidsramen.

Vad innebär en domstolsprocess vid en arbetsrättslig tvist?

Om en tvist inte kan lösas genom förhandling eller medling kan en domstolsprocess bli nödvändig. Det innebär att tvisten tas upp inför domstol där båda parterna får möjlighet att presentera sina argument och bevis. Domstolen kommer sedan att fatta ett beslut baserat på tillgänglig information och tillämpliga lagar och regler.