horso by Themeup
+90 123 45 456
example@example.com
8:00 AM - 10:00 PM

Formkrav vid uppsägning

Formkravet vid arbetsgivarens uppsägning av anställd på grund av personliga skäl

När arbetsgivare säger upp anställda, uppställer reglerna i Lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) villkor för hur anställningen ska avslutas för att uppsägningen ska anses ha skett på ett korrekt sätt. Avsteg från regelverket kan innebära att arbetsgivaren gör sig skyldig till så kallade formaliafel vilka är skadeståndsgrundande och ger arbetstagaren rätt till skadestånd enligt 38 § LAS.

 

Varsel om uppsägning

Av 30 § LAS följer att en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Gäller underrättelsen uppsägning ska den ske senast två veckor innan arbetstagaren avses sägas upp. Arbetsgivaren ska i samband med varslet även underrätta den arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Begäran om överläggning

I och med varslet aktualiseras även arbetstagarens rätt att begära överläggning senast inom en vecka från det att varslet meddelades. Har arbetstagaren begärt överläggning får arbetsgivaren inte verkställa varslet om uppsägning innan överläggningen har avslutats.

Uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt

För det fall arbetsgivaren efter överläggningen har hållits står fast vid sitt beslut att säga upp arbetstagaren ska uppsägningen av arbetstagaren ske skriftligen enligt formkravet som uppställs i 8 § LAS. Bestämmelsen fastställer och uppsägningsbeskedets innehåll som ska bestå i en upplysning till arbetstagaren att vederbörande har rätt att begära att uppsägningen är ogiltig eller yrka på skadestånd.

Mottagandet av uppsägningsbeskedet

Vidare ska uppsägningsbeskedet överlämnas till arbetstagaren personligen. Om detta inte kan ske får uppsägningsbeskedet översändas med rekommenderat brev till arbetstagaren. Uppsägningsbeskedet anses ha kommit arbetstagaren till handa tio dagar efter att brevet lämnades till posten för befordran, vilket framgår av 10 § LAS.

Uppsägningsbesked brukar innehålla en rad där arbetstagaren kan signera att denne har mottagit uppsägningsbeskedet. Väl värt att känna till är att undertecknandet av ett
uppsägningsbesked inte innebär ett godkännande av själva uppsägningen, utan enbart en bekräftelse av att uppsägningsbeskedet har mottagits.

En arbetsrättsjurist på Advance Juridiska Byrå hjälper dig att bedöma om din uppsägning som arbetstagare har gått till på ett korrekt sätt eller om du som arbetsgivare vill säkerställa att en kommande uppsägning av en anställd hanteras korrekt.

Post Comment