horso by Themeup
+90 123 45 456
example@example.com
8:00 AM - 10:00 PM

Uppsägning av personliga skäl

Vad gäller om du blivit uppsagd på grund av personliga skäl?

För att en arbetstagare ska kunna sägas upp krävs att det föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7 § Lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”). En arbetstagare kan sägas upp på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. I det följande kommer sikte tas på uppsägning på grund av personliga skäl. Uppsägning på grund av personliga skäl kan liknas vid avsked. Formerna för att avsluta anställningen skiljer sig inte nämnvärt, men rättsföljden i samband med uppsägningen är att arbetstagarens anställning löper på en tid efter uppsägningen under en så kallad uppsägningstid under vilken arbetstagaren behåller sina anställningsförmåner.
 

Hur lång är uppsägningstiden?

I 11 § LAS regleras hur lång anställningstid som ska belöpa på anställningsförhållandet som avslutas. Reglerna äger företräde framför anställningsavtal som innehåller sämre villkor än dem som finns uppställda i LAS. Förmånligare regler avseende uppsägningstiden fastställda i kollektivavtal äger också företräde framför förekommande sämre villkor i anställningsavtalet.

Huvudregeln i LAS är att arbetsgivaren och arbetstagaren ömsesidigt som lägst har 1 månads uppsägningstid. Uppsägningstiden förlängs härefter beroende på anställningstidens längd som längst med 6 månader. Det är viktigt att vara medveten om att kollektivavtal kan innehålla förmånligare regler vid fastställande av uppsägningstidens längd, samt att uppsägningstidens längd även kan avtalas om i anställningsavtalet så länge villkoret är mer gynnade för den anställde än det minimikrav lagen uppställer.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Före arbetsgivaren säger upp arbetstagaren måste arbetsgivaren utrett huruvida det funnits möjlighet att omplacera arbetstagaren i verksamheten. Vidare är en uppsägning som är hänförliga till arbetstagaren personligen att betrakta som en uppsägning på grund av personliga skäl.

Tvåmånadersregeln måste beaktas

Misskötsamhet som inte når upp till avskedsgrunden laglig grund för avsked kan väl utgöra saklig grund för uppsägning. För att misskötsamheten ska kunna läggas den anställde till last har lagstiftaren ställt upp en ”skyddsregel” eller ”preskriptionsregel” även kallad för ”tvåmånadersregeln” som innebär att arbetsgivaren inte kan åberopa misskötsamhet som den anställde visserligen gjort sig skyldig till och som arbetsgivaren känt till, men som ligger längre tillbaka i tiden än två månader.

Endast i undantagsfall kan regeln sättas ur spel, såsom när tidsöverdraget berott på arbetstagarens begäran eller att denne medgivit dröjsmålet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna åberopas, 7 § 4 st. LAS.

Medvetandegörande av misskötsamhet

Innan arbetsgivare kan vidta åtgärden att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl krävs att arbetsgivaren medvetandegjort den anställde att misskötsamheten inte accepteras på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver också upplysa arbetstagaren om att anställningsavtalet för med sig vissa skyldigheter och därvid lämna information till den anställde att vederbörande riskerar bli uppsagd om misskötsamheten inte upphör. Arbetsgivaren ska sedan bereda den anställde möjlighet att korrigera sitt beteende innan någon ytterligare åtgärd vidtas.

För att det inte ska kunna ifrågasättas huruvida arbetsgivaren har lämnat relevant information till den anställde bör en skriftlig erinran upprättas.

När kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl?

Först när det är klarlagt att den anställde har misskött sig på arbetsplatsen och arbetsgivaren konsekvent informerat den anställde om detta, samt förklarat att den anställde måste rätta sitt beteende, utdelat minst en erinran till den anställde haft möjlighet att rätta sitt beteende och det inte finns någon möjlighet att omplacera arbetstagaren kan det antas att det föreligger saklig grund att säga upp den anställde på grund av personliga skäl såvida tvåmånadersregeln inte kan göras gällande.

Den sammanfattande slutsatsen som kan dras av detta är att arbetsgivaren har en skyldighet att tydligt kommunicera vad som gäller på arbetsplatsen till arbetstagaren. Har arbetstagaren inte blivit tydligt informerad trots förekommande misskötsamhet kan arbetsgivaren förmodligen inte heller säga upp arbetstagaren på saklig grund.

Uppsägningar som strider mot LAS är skadeståndsgrundande och kan medföra att arbetsgivaren tvingas utge skadestånd till arbetstagaren. En arbetsrättsjurist på Advance Juridiska Byrå hjälper dig som arbetsgivare eller arbetstagare att reda ut om saklig grund för uppsägning föreligger.

Post Comment